REGULAMIN

Regulamin pola paintballowego LeciKulka

 1. W rozgrywkach paintball’owych mogą brać udział osoby pełnoletnie lub młodzież od 15 roku życia – ale tylko za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. W grze mogą brać udział osoby o dobrym stanie zdrowia. Osoby, u których mogą wystąpić jakiekolwiek przeciwwskazania do gry w paintball, wynikające ze stanu zdrowia – nie mogą brać udziału w rozgrywkach.
 3. Uczestnicy gry nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, leków o działaniu psychotropowym i innych środków odurzających.
 4. Rozpoczęcie gry następuje na wyraźny znak lub okrzyk sędziego.
 5. Na terenie pola gry obowiązuje bezwzględny zakaz zdejmowania masek z twarzy. Maskę ściągamy tylko w miejscach do tego wyznaczonych (strefa bezpieczna). W przypadku złamania tej zasady osoba ta zostaje wyeliminowana z rozgrywek.
 6. Zabronione jest strzelanie z markera (również bez kulek) poza terenem pola gry. W przypadku złamania tej zasady osoba ta ponosi opłatę w wysokości minimum 1000 złotych w zależności od stopnia spowodowanych uszkodzeń.
 7. Poza terenem gry wymagane jest stosowanie zatyczek lub barrel-bagów na lufie oraz blokowanie spustu.
 8. Gracze z własnym sprzętem, przed wejściem na pole powinni skontrolować prędkość wylotową kulki na chronometrze. Dopuszczalna maksymalna prędkość wylotowa kulki to 290 fps.
 9. Granice pola gry wyznacza instruktor. W przypadku niemożliwości ich wyznaczenia wskazany zostanie punkt neutralny, w którym przebywają osoby wyłączone z gry i postronne.
 10. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń instruktorów. Osoby nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa i stanowiące zagrożenie dla innych graczy będą usuwane z pola bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionej opłaty.
 11. Odległość z jakiej strzelają do siebie zawodnicy nie powinna być mniejsza niż 5 m. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.
 12. Przed rozpoczęciem gry zawodnicy wspólnie z sędzią ustalają zasady trafienia – na rozbite kulki tzw. „splat” lub uderzenie kulką (bez rozbicia kulki włącznie).
 13. Gracz wyeliminowany z gry, nie zdejmując maski, podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą ręką opuszcza lufę markera ku ziemi i w ten sposób, sprawnie i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry udając się do Strefy Bezpiecznej.
 14. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności markera należy przerwać grę i zwrócić się o pomoc do obsługi.
 15. Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania broni, a także uzupełniania magazynków kulkami, które leżały na ziemi. W przypadku stwierdzenia użycia nieprawidłowych kulek, gracz ponosi opłatę serwisową w wysokości 50 zł. Należy unikać zanieczyszczenia broni ziemią.
 16. Nie wolno celować ani strzelać do graczy wyeliminowanych, osób postronnych, sędziów, fotografów i zwierząt.
 17. Należy przerwać grę w przypadku pojawienia się osób postronnych na terenie pola gry.
 18. Zabrania się wchodzenia do obszarów oznaczonych taśmą ostrzegawczą.
 19. Podczas gry obowiązuje zakaz używania słów wulgarnych, przemocy, i innego rodzaju przekazu obrażającego zawodnika z przeciwnej oraz własnej drużyny.
 20. W przypadku uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, wynikłego z niewłaściwego użytkowania lub świadomego, umyślnego uszkodzenia, stosuje się odpowiedzialność materialną uczestnika gry.
 21. Na terenie pola gry jak i na terenie przyległym obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania śmieci oraz rzeczy osobistych.
 22. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie: trafienia kulką przeznaczoną do gry w paintball, pozostawiającą ślad farby na ciele, masce, ubraniu, obuwiu itp., własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta, decyzji sędziego bądź obsługi pola,w przypadku nieprzestrzegania regulaminu gry.
 23. Zawodnik, który zamierza zejść tymczasowo z pola gry z jakiegokolwiek powodu innego niż rezygnacja z gry (np. z powodu zacięcia się lub uszkodzenia markera, uzupełnienia kulek, wyczerpania gazu), daje znać sędziemu i zachowuje się identycznie jak zawodnik wyeliminowany z gry.
 24. Osoby biorące udział w grze zobowiązane są zwrócić sprzęt po skończonej grze w stanie, w jakim znajdował się w chwili jego wydania. Za wszelkie zaginięcia i uszkodzenia broni lub oporządzenia wynikające z niewłaściwego używania, w tym powstałe w wyniku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, odpowiedzialność materialną ponosi osoba biorąca udział w grze, na rzecz której sprzęt został wydany.
 25. Uczestnik oświadcza, że jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
 26. Osoba biorąca udział w grze jest zobowiązana zgłosić obsłudze pola paintballowego wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego wyposażenia pola, jak i co do własnego stanu zdrowia, samopoczucia lub jakiekolwiek inne niepokojące objawy.
 27. Teren pola paintballowego wraz z przeszkodami to naturalny teren leśny. Należy uważać na zagrożenie urazów ciała wynikające z  ukształtowania i nierówności terenu,np wystające korzenie, gałęzie, pagórki,błoto,zagłębienia i inne występujące w lesie niebezpieczeństwa. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki spowodowane niezachowaniem należytej ostrożności. Uczestnicy korzystają z pola na własną odpowiedzialność.
 28. Osoby biorące udział w grze niestosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób będą natychmiast usunięte z pola gry bez możliwości zwrotu uiszczonej zapłaty za grę.
 29. Nawet przy zachowaniu wszystkich rygorów bezpieczeństwa gra w paintball jest nieodłącznie związana z ryzykiem wystąpienia urazów między innymi takich jak siniaki czy obtarcia, powstających w wyniku trafienia kulką.
 30. W przypadku nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych klient zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa sobie i skierowanie się do strefy bezpieczeństwa.
 31. Wszyscy uczestnicy gry w paintball są zobowiązani przed rozpoczęciem gry przejść szkolenie z zakresu obsługi sprzętu oraz zasad bezpieczeństwa. Osoba, która odmówi udziału w szkoleniu, nie może zostać dopuszczona do gry.

Zasady związane z korzystaniem z innych usług niż gra w paintball lub archery tag.

 1.    Na polu paintballowym jest możliwe zorganizowanie grilla lub ogniska — na specjalne życzenie klienta. Opłata za organizację grilla lub ogniska jest ustalana zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2.    Na potrzeby organizacji grilla lub ogniska organizator zapewnia wyznaczone w tym celu miejsce na polu paintballowym.
 3.    Klient jest zobowiązany urządzać grill lub ognisko wyłącznie w miejscu wskazanym przez organizatora. Kategorycznie zabronione jest rozpalanie grilla lub ogniska poza miejscem do tego przeznaczonym.
 4.    Klient w trakcie grilla lub ogniska jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność z uwagi na możliwość poparzenia lub innego uszczerbku związanego z ogniem z ogniska lub żarem z grilla.
 5.    Po zakończeniu grilla lub ogniska klient jest zobowiązany dopilnować, aby grill lub ognisko zostały odpowiednio ugaszone — przez klienta lub wezwanego pracownika obsługi.
 6.    Klient jest zobowiązany dbać o czystość i porządek w miejscu przeznaczonym na potrzeby organizacji grilla lub ogniska, a po zakończeniu grilla lub ogniska — uprzątnąć pozostawione rzeczy oraz śmieci.

Oświadczenie uczestnika rozgrywek paintballowych

Każda osoba uczestnicząca w rozgrywkach paintballowych zobowiązana jest podpisać następujące oświadczenie:

Ja, niżej podpisany, oświadczam i potwierdzam własnoręcznym podpisem, że:

 1. Jest mi wiadomym, iż gra w PAINTBALL, w której zamierzam uczestniczyć, polega na oddawaniu przez uczestników gry strzałów do siebie nawzajem z markerów o napędzie pneumatycznym kulkami z tworzywa sztucznego wypełnionymi farbą spożywczą.
 2. Mam świadomość, iż uczestnictwo w grach paintballowych jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, tj. potłuczeń otarć, złamań itp., a także w przypadku złamania regulaminu np. zdjęcia maski w miejscach do tego zabronionych, utratą oka lub oczu, a wszystkie mogące zaistnieć wypadki mogą doprowadzić do utraty zdrowia lub kalectwa.
 3. Zdając sobie sprawę z ryzyka udziału w grze PAINTBALL, w której uczestniczę wyłącznie na własną odpowiedzialność,  w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będę wnosił roszczeń do organizatora.
 4. Zapoznałem się z regulaminem pola paintballowego i zobowiązuję się przestrzegać wynikające z niego zasady bezpieczeństwa.
 5. Będąc przeszkolonym przez organizatora gry w zakresie bezpiecznej obsługi przekazanego mi markera i sprzętu ochronnego, będę wykorzystywał go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem a w przypadku jego zniszczenia po użyciu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub świadomego, umyślnego uszkodzenia sprzętu, odpowiem materialnie za wyrządzone szkody.
 6. Nie jestem pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, których użycie dyskwalifikowało by mnie z udziału w grze.
 7. Stan mojego zdrowia jest dobry i nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które nie kwalifikowałyby mnie do udziału w grze w PAINTBALL.
 8. Zostałem zapoznany z regulaminem oraz przeszkolony w zakresie obsługi markerów i całego osprzętu, co potwierdzam własnoręcznym czytelnym podpisem.

PODPIS UCZESTNIKA GRY

MIEJSCOWOŚĆ ………………………. DATA ……….. GODZINA …………

Formularz do podpisu będzie dostępne na polu paintballowym przed rozpoczęciem rozgrywki.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis opiekunów prawnych.

Oświadczenie opiekuna prawnego dot. uczestnictwa w grze osoby małoletniej

Ja, niżej podpisany/podpisana …………………………………………………….. (imię i nazwisko), zamieszkały/zamieszkała przy ul. ………………………………………, ….—…………. ……………………………………………. (adres zamieszkania), niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na udział osoby małoletniej …………………………………………………….. (imię i nazwisko), zamieszkałej przy ul. ………………………………………, ….—…………. ……………………………………………. (adres zamieszkania), w grze w paintball na polu paintballowym „LeciKulka.pl”, w ramach korzystania z usług rekreacyjnych świadczonych przez Mateusza Młynarczyka prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą „Mateusz Młynarczyk FHU Wild Lilly” z siedzibą przy ul. Kusia 6, 30-898 Kraków, posługującego się numerami NIP 6792857646 oraz REGON  360858072

                                                                                           ………………………………………………….

                                                                                                                (podpis)

Sprawdź nasze lokalizacje

Close Menu